Μενού Κλείσιμο

Sette e trenta


This video has been developed in the framework of the project Creative Audiovisual Lab for the promotion of critical thinking and media literacy - CRAL, which is co-financed by the Europena Union.
This video reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Την αποκλειστική ευθύνη του παρόντος ιστοτόπου φέρει ο συγγραφέας της. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των περιεχομένων σ’ αυτόν πληροφοριών.
Agreement number: Nr 621357-EPP-1-2020-1-BE-EPPKA3-IPI-SOC-IN

Erasmus Logo